• ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ ЗА 8. РАЗРЕД!

 • ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕДУКИН ВЕБИНАР И УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ШТАМПАНИМ И ДИГИТАЛНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 4. РАЗРЕД!

 • КОНКУРС ЧАС ЗА УГЛЕД 8

 • РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЧАС ЗА УГЛЕД 7 (2021)

 • КОНКУРС "ЧАС ЗА УГЛЕД" 7

 • Зборник Час за углед 6

 • Вебинари - разредна настава

 • Нова генерација Едукиних интерактивних уџбеника за 4. разред основне школе

 • Резултати конкурса Час за углед 6 (2020)

 • Срећан почетак школске године!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Аутори: Др Весна Врцељ Каћански и Слободан Павловић

Садржај уџбеника одговара предвиђеном новом наставном програмском садржају предмета и стандардима квалитета уџбеника који обезбеђују квалитет уџбеника а тиме доприносе остваривању циљева и исхода образовања за све ученике.

Садржајем уџбеника је изложен на једноставан, прегледан и логичан начин.

Методички, дидактички, структурно и ликовно-графички уџбеник је  обликован да ученике мотивише за рад, у циљу подстицања и развијања њихових когнитивних способности.

Наставни садржаји су изложени у шест наставних тема, при чему је свака од њих разложена на методске јединице које одговарају једном школском часу.

           Излагање почиње мотивацијом, најчешће подсећањем на оно што је већ познато, илустровањем примера, а наставља се кратким и јасним теоријским излагањима која представљају резиме законитости уочених или доказаних израдом примера.

У оквиру сваке теме налази се довољан број задатака за рад на часу.

У саставу уџбеничког комплета, уз основни уџбеник, налази се и:

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ова збирка је намењена ученицима како би уз њену помоћ могли да стекну математичку писменост, осете радост у решавању математичких задатака, да сазнају како математика није апстрактна наука која лежи изван свакодневног живота, већ наука која тражи највише маште, која високо усавршава мисаоне процесе и, служећи другим наукама, помаже човеку да позитивно мења свет.

У збирци су задаци груписани по областима. На почетку сваке области дате су неопходне дефиниције, теореме и формуле, чије познавање је неопходно за решавање задатака из те области. Задаци су припремљени на основу новог програма математике за седми разред.  При састављању задатака водило се рачуна о њиховом методичком слагању и повезивању по моделу концентричних кругова, тј. од лакших ка тежим, од познатих ка непознатим, од типичних до нешаблонских – одмерених и прилагођених сврси одговарајуће теорије.

ПРИРУЧНИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Приручником је изложен предлог за реализацију програма. Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима.

  ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК НА МОЗАИК ПЛАТФОРМИ  је конципиран је и остварен тако да ће наставницима омогућити да увек располажу новим интерактивним материјалима за вежбање, тестовима и задацима за контролне и писмене задатке.

ЕДУКА на "Facebook"

библиотека педагошка раскршћа