ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

ШтaмпaњeEмaил
Шифра: 3050

Аутори: др О. Радуловић и Ј. Журић

Одобрено од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, решење бр.: 650-02-01060/2016-06 од 22.2.2017.


Прoдajнa цeнa сa пoпустoм
Прoдajнa цeнa890,00 Дин.
Пoпуст
Цена / кг:
Oпис

ПРЕЛИСТАЈ

ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

  •            У потпуности одговара Наставном плану и програму.
  •            Садржи брижљиво осмишљену дидактичко-методичку апаратуру, неопходну за рад на часу и подстицајну ученицима за даља истраживања у оквиру домаћих задатака и додатне наставе.
  •            Бројна питања за разговор на часу, истраживања и тумачења – прате објашњења књижевнотеоријских појмова, изводи из релевантне литературе, аутопоетички записи, искази савременика који оцртавају дух времена, карактеристике које се тичу језика и стила сваког од заступљених писаца, занимљивости и синтезе.
  •            Ученицима се пружа могућност да бирају задатке према својим постигнућима, склоностима и потенцијалима. Додатни материјал – на компакт диску чине синтезе и тестови са задацима за самопроцену.
  • Богато је ликовно опремљена репродукцијама репрезентативних дела ликовне уметности, прилозима из архитектуре, филма, позоришта; документаристичким фотографијaма, фотографијама писаца, плаката и насловних страна књижевних дела и часописа.